Regulamin akredytacji prasowych na Malta Festival Poznań 2022

1. Akredytacje będą wydawane tylko dziennikarzom w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe, aktywnie wykonującym zawód.

2. Aby złożyć wniosek akredytacyjny, należy wypełnić formularz akredytacyjny oraz dokonać wyboru wydarzeń festiwalowych, w których chce się uczestniczyć. Jeżeli wybrane wydarzenie grane jest więcej niż raz, należy zaznaczyć tylko jeden termin. Rozpatrywane będą tylko wnioski zawierające wszystkie wymagane informacje oraz listę wybranych wydarzeń. Wniosku zawierające kolidujące ze sobą wydarzenia nie będę rozpatrywane.

3. Termin składania wniosków akredytacyjnych upływa w piątek, 11 czerwca 2021 r.

4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem akredytacji. Organizator festiwalu zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyn.

5. Akredytacje dziennikarskie są bezpłatne i pojedyncze. Akredytowani dziennikarze otrzymają od organizatora: plakietkę akredytacyjną uprawniającą do otrzymywania materiałów prasowych i zdjęciowych oraz wsparcia biura prasowego przy obsłudze dziennikarskiej festiwalu, a także wejściówki prasowe na wybrane wydarzenia. Zaznaczenie w tabeli programowej danego spektaklu nie gwarantuje otrzymania wejściówki.

6. Akredytacje dla fotoreporterów/kamerzystów są bezpłatne. Akredytowani fotoreporterzy/kamerzyści otrzymają od organizatora plakietkę akredytacyjną uprawniającą do fotografowania/filmowania wybranych wydarzeń festiwalowych.

7. Zaznaczenie w tabeli programowej danego wydarzenia nie gwarantuje otrzymania zgody na jego fotografowanie/filmowanie. Fotografowanie/filmowanie próby/spektaklu zależy od zgody udzielonej przez twórców poszczególnych spektakli oraz ustalonych przez nich warunków.

8. O przyznaniu akredytacji wnioskujący zostaną poinformowani przez biuro prasowe festiwalu e-mailem wysłanym na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Potwierdzenie wraz z listą wydarzeń, na które zostały przyznane wejściówki prasowe lub zezwolenia na fotografowanie/filmowanie, zostanie przesłane najpóźniej w poniedziałek 14 czerwca 2021 r.

9. Liczba akredytacji jest ograniczona.

10. Rzecznik prasowy festiwalu zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do redaktora naczelnego redakcji podanej w formularzu zgłoszeniowym, z prośbą o potwierdzenie delegowania osoby wnioskującej o akredytację do obsługi Malta Festival Poznań.

11. Akredytacja typu DZIENNIKARZ upoważnia do:
– otrzymywania materiałów prasowych (opisów, zdjęć) dotyczących wydarzeń festiwalowych,
– wsparcia ze strony biura prasowego w planowaniu obsługi dziennikarskiej festiwalu,
– wstępu na wydarzenia, na które zostały przyznane wejściówki,
– ubiegania się o wywiady z twórcami i artystami biorącymi udział w festiwalu.
Uwaga: wstęp na wydarzenia biletowane możliwy jest tylko na podstawie wejściówki prasowej. Plakietka akredytacyjna lub legitymacja prasowa nie są dokumentami umożliwiającymi wejście na wydarzenie.
12. Akredytacja typu FOTOREPORTER/ KAMARZYSTA upoważnia do:
– wsparcia organizacyjnego ze strony biura prasowego w planowaniu pracy w czasie festiwalu,
– wstępu na próby spektakli lub spektakle pod warunkiem uzyskania zgody na filmowanie/fotografowanie danego wydarzenia.

Zasady fotografowania/ filmowania zostaną określone przez rzecznika prasowego najpóźniej w dniu spektaklu. Nieprzestrzeganie tych zasad przez fotoreportera/kamerzystę może skutkować odebraniem akredytacji.
UWAGA: wejście na próbę/spektakl lub do fosy/strefy dla fotoreporterów i operatorów kamer możliwe jest jedynie na podstawie wydanej zgody i wpisana na listę zatwierdzonych fotoreporterów/kamerzystów. Plakietka akredytacyjna lub legitymacja prasowa nie są dokumentami umożliwiającymi wejście na próbę/spektakl lub do fosy/strefy dla fotoreporterów/kamerzystów.

13. Materiały filmowe z wydarzeń Malta Festival Poznań 2021 mogą być wykorzystywane wyłącznie w kontekście relacji wideo z Malta Festival Poznań 2021, do 3 minut z każdego wydarzenia, a w szczególności nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych.

Materiały zdjęciowe z wydarzeń Malta Festival Poznań 2021 mogą być wykorzystywane wyłącznie w kontekście relacji z Malta Festival Poznań 2021 a w szczególności nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych.

Dodatkowe warunki wykorzystania zdjęć mogą zostać określone w komuniaktach przesyłanych mailowo do akredytowanych fotoreporterów oraz publikowanych na www.malta-festival.pl w zakładce „dla mediów“.

14. Dane osobowe składających wnioski akredytacyjne będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności.

15. Złożenie Wniosku akredytacyjnego oznacza akceptację powyższego regulaminu.